Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Szydłowiec

ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

 

Informacje podstawowe

Nasze cele

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadania Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, realizuje zadania własne Gminy, jak i zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, a także zadania zlecone przez Gminę do MOPS, nienależące do pomocy społecznej.

Zadania własne Gminy należące do pomocy społecznej, realizowane przez MOPS:

 • Schronienie, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • Domy pomocy społecznej
 • Zespół interdyscyplinarny
 • Praca socjalna
 • Asystent rodziny
 • Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 • Zasiłki stałe
 • Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe za osobę pobierającą świadczenia z pomocy społecznej
 • Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • Dożywianie dzieci, w tym realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu"
 • Usługi opiekuńcze

Zadania zlecone należące do pomocy społecznej, realizowane przez MOPS:

 • Zasiłki celowe w związku z klęską żywiołową lub ekologiczną
 • Zasiłki celowe, udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Opiekun prawny (za sprawowanie opieki przyznane przez sąd)

Zadania własne Gminy nienależące do pomocy społecznej, realizowane przez MOPS:

 • Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów i zasiłki socjalne)
 • Dodatki mieszkaniowe

Zadania zlecone nienależące do pomocy społecznej, realizowane przez MOPS:

 • Dodatek energetyczny
 • Karta Dużej Rodziny
 • Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie od świadczeń

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone, wynikające z ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. oraz z wielu innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, m.in.:

 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń  społecznych,
 • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu  ludzkiego,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, itp.
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy o systemie oświaty,
 • ustawy – Prawo energetyczne w zakresie przyznawania odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 • ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o zatrudnieniu socjalnym,
 • ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

W ramach realizacji powyżej wskazanych zadań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydlowcu prowadzi postępowania administracyjne. Postępowania wszczynane są z urzędu (w przypadkach wskazanych ustawowo) lub na wniosek strony.

Wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego można składać pisemnie w siedzibie MOPS, tradycyjną drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej – z zachowaniem zasad składania pism drogą elektroniczną, za pośrednictwem skrzynki EPUAP lub ustnie do protokołu.

W przypadku świadczeń wychowawczych oraz świadczenia „Dobry start” wniosek można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii). Ponadto wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE).

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu jednakże termin zakończenia postępowania  zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy.

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych MOPS wydaje decyzje, postanowienia, zaświadczenia. W ustawowo wskazanych przypadkach postępowania mogą zakończyć się również wydaniem informacji lub pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Informacje

Liczba wyświetleń: 210
Utworzono dnia: 19.01.2021
Dokument wprowadził:
Marek Tomczyk
Dokument opublikował:
Marek Tomczyk

Historia publikacji

 • 19.01.2021 22:47, Krzysztof Kisiel
  Dodanie strony: Informacje podstawowe