Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Szydłowiec

ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

 

Udostępnianie informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEZAMIESZCZONEJ W BIP

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w serwisie internetowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem www.mopsszydlowiec.pl/ oraz w BIP, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Dostęp ten jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeśli podmiot który udostępnia informację może ponieść jakieś koszty związane z formą udostępnienia informacji bądź z jej przekształceniem, może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2, 25-600 Szydłowiec.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Załączniki:

wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Utworzono dnia 19.01.2021, 23:37

Informacje

Liczba wyświetleń: 123
Utworzono dnia: 19.01.2021

Historia publikacji

  • 19.01.2021 23:37, Krzysztof Kisiel
    Dodanie załącznika: wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • 19.01.2021 23:37, Krzysztof Kisiel
    Edycja strony: Udostępnianie informacji publicznej
  • 19.01.2021 23:30, Krzysztof Kisiel
    Dodanie strony: Udostępnianie informacji publicznej