Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Szydłowiec

ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

 

Statut

Załącznik
do uchwały Nr 110/XVIII/16
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 14 marca 2016 r.

 Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz niniejszego Statutu.
 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Szydłowiec.
 4. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Szydłowiec.

 

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 2.

 1. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem.
 2. Ośrodek rozpatruje i analizuje w szczególności potrzeby mieszkańców Gminy Szydłowiec w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, postępowań wobec dłużników, zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendiów i zasiłków szkolnych, Karcie Dużej Rodziny, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" oraz działań dot. polityki senioralnej.
 3. W celu skutecznego realizowania zadań Ośrodek w szczególności współpracuje z: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 3.

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Szydłowca, który wykonuje wobec niego uprawnienia zwierzchnika służbowego.
 3. Dyrektor podejmuje decyzje jednoosobowo w granicach swoich kompetencji przewidzianych właściwymi przepisami oraz pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza Szydłowca.
 4. Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń w celu realizacji zadań Ośrodka.
 5. Dyrektor pełni funkcję zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Ośrodku.
 6. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka ustala w Regulaminie wynagradzania Dyrektor.
 7. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zadania Ośrodka określa opracowany przez Dyrektora Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Szydłowca.
 8. Dyrektor składa Radzie Miejskiej w Szydłowcu coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 4.

 1. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów i zadań określonych przepisami prawa i niniejszym statutem.
 2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji. 

§ 5.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.
 3. Źródłami finansowania działalności Ośrodka są:
  1. a) środki z budżetu gminy,
  2. b) środki z budżetu państwa.

 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 6.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 893
Utworzono dnia: 28.12.2020
Dokument wprowadził:
Marek Tomczyk
Dokument opublikował:
Marek Tomczyk

Historia publikacji

 • 19.01.2021 23:02, Krzysztof Kisiel
  Dodanie załącznika: Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu
 • 19.01.2021 23:01, Krzysztof Kisiel
  Edycja strony: Statut
 • 19.01.2021 23:00, Krzysztof Kisiel
  Edycja strony: Statut